Utställningar

Ewa Berg, Ritornello, Galleri Rostrum med vernissage lördag 22 september

Tuesday, September 18th, 2018

Välkomna till Ewa Bergs utställning Ritornello.

Vernissage lördagen den 22 september kl 12-16
Konstnärssamtal kl 14.

Utställningen pågår 22 september – 21 oktober.

Adress: Galleri Rostrum, Västergatan 21 Malmö. Öppettider tors 18-20, fre 14-18, lör-sön 12-16.

Ritornello

Ewa Berg arbetar seriellt både med måleri och serigrafi där färgens materialitet formar resonans till de figurativa elementen. Rumslighet konstrueras och dekonstrueras. Både det abstrakta och det figurativa kan ses som pågående dramer där möbler, ting, färg och ornamentik utspelar sin kamp. Återbruk av bilder, där måleriets färgkombinationer bildar en dramaturgi av scener och spelplatser.

”Ritournelle” kommer ursprungligen från italienskan och är en musikterm som betyder ”liten refräng” som i musikstycken kommer efter versen i sången men i Deleuze och Guattaris ”Tusen platåer” vill de kalla det ”Ritornello” och definierar det mer som en refräng som kommer om och om igen med små variationer.

De nämner t ex att ett barn nynnar eller hummar för sig själv när det är rädd för mörkret. Barnet besvärjer det okända för att invagga sig i säkerhet. Hen sjunger och nynnar för att i kaoset finna ro. I den betydelsen tycker jag att min bildvärld befinner sig. Jag hummar och återkommer till samma element men de är inte alltid det samma, repetition, differentiering och nyansering. Ritornellon skapar mitt territorium. Territorium som plats i tid och rum.

I verket Kronos har en färgkodning av tiden skett kronologiskt. Foto som tagits dagligen bildar underlag till färgkoden. Ett arkiv av tid och färg.

Bio:
Ewa är utbildad på HDK i Göteborg och Malmö Konstskola Forum, som sedermera blev Malmö Konsthögskola. Har ställt ut både nationellt och internationellt. Ställde senast ut på Kunstverein Baden, Österrike 2018. Är inköpt av Statens konstråd och är .representerad på ett antal samlingar.

Hon har varit på flertalet Artist in Residences i Danmark, Tyskland och WSW i New York, USA.

Galleri Rostrum, Karl Larsson “Fritera ofog” 11 augusti – 9 september 2018

Monday, August 6th, 2018


Galleri Rostrum presenterar:

Karl Larsson

“Fritera ofog”

11 augusti – 9 september 2018

Galleri Rostrum, Malmö

Vernissage lördag 11 augusti 12 – 16.
Samtal med konstnären kl. 14, sker i en dialog tillsammans med Morris Wikström, journalist på P1 kultur

Med en utgångspunkt i informationssamhället bygger Miljonprogram-projektet på olika tankar kring tematiken abstrakt kontra konkret. Sett utefter dess fysikaliska egenskaper som tvådimensionell representation av ljus finns det en vilja att se fotografiet som en opartisk sanning. Tämligen töjbar sådan genom manipulation av olika slag. Utifrån projektets voluminösa karaktär hamnar teoretisk fokus på ett okomplicerat sätt bortom teknokratins säsongsbetonade antaganden. Utan att för den delen förglömma konsekvenserna av de abstraktioner fotografiet representerar, en spegling av ett komplext samspel. Där släktskapet till äganderätt och objektifiering kan härledas till maktfördelning; vem beskriver, vad beskrivs. Spörsmål relaterade till människan som kulturellt betingad varelse kan utifrån bilder (representationer) associeras till olika sociologiska, politiska, filosofiska tankar och idéer. Vars frågor ständigt är aktuella.
I Miljonprogrammet representeras siffran av en bild, som ett sätt att uppleva komplexiteten i en värld där sökandet efter lösningar går bortom svaren vi redan har. På så sätt kan en tvådimensionell replika ses som ett ombud för en resa i tid och rum, en relation mellan fotograf och det avbildade. Samtidigt som även associationer till upplevelser baserade på andra sinnen än synen gör sig hörda.
Projektet är ett sätt att visualisera det abstrakta som representerar mer än bara tid och rum, bortom betraktarens invanda referensramar. Samtidigt byggs verken upp via människans sökande efter igenkänning där fotografiet som medium konkretiserar frågor kring orientering baserat på information om dess invånare.
Karl Larsson

Varmt välkomna!

Utställningen är producerad på Mediaverkstaden Skåne.

Plattform presenterar: Det händer på gården – i framtiden!

Thursday, June 14th, 2018


Plattform presenterar:

Det händer på gården – i framtiden!

En sommarlovsaktivitet i Landskrona stad.

onsdag 20 juni kl 14–17
Plats: bredvid Emaljgatan 3–5, Koppargården, Landskrona

Barn, unga och vuxna skapar tillsammans med Plattform och LAB masker, kostymer, instrument och kulisser. I slutet av dagen förvandlas hela gården till en festlig scen.

Plattform är en konstnärsdriven organisation som arbetar med urbana interventioner särskilt i Miljonområden, det gemensamma beteckningen för det ambitiösa byggprojektet i Sverige mellan 1965 och 1974 för att alla skulle få ett hem till rimligt pris. Plattform är baserat i Malmö och driver projekt främst i Skåne. Plattform organiseras av Christel Lundberg och Pepe Viñoles.

Plattform 2018 “Det händer på gården – i framtiden” drivs med stöd av: Landskrona stad, Landskronahem och Mediaverkstaden Skåne.

Kontakt Plattform:
webbsida: plattform15.blogspot.se
mail: plattform15@gmail.com

MABB2018 Seminarium – Artists’ books, so what?, Malmö Konsthall

Tuesday, April 10th, 2018


MABB 2018
SEMINARIUM 1: Artists’ books, so what?
Onsdag 11.4 kl. 19–21
C-salen

Status för Artists’ books i Skandinavien – trender och utveckling.

Marika Reuterswärd, chef Kristianstads konsthall
Matilda Plöjel, Sailor Press
Kirke Meng och Karin Hald, Forlaget Gestus
Kristina Bengtsson, Hour Projects
Thomas Millroth, konstkritiker och författare

Presentatör: Joakim Norling, publisher Timglaset.

Samarr. MABB – Malmö Artists’ Book Biennial och Studiefrämjandet i Malmö.
Fri entré, begränsat antal platser. Språk: svenska

Bild: Sailing the seven seas, Krets. Foto: Jonatan Jacobson

//

MABB 2018
SEMINAR 1: Artists’ books, so what?
Wednesday 11.4, 7–9 pm
C-salen

The status of artists’ books in Scandinavia – trends and development.

Marika Reuterswärd, director of Kristianstads konsthall
Matilda Plöjel, Sailor Press
Kirke Meng and Karin Hald, Forlaget Gestus
Kristina Bengtsson, Hour Projects
Thomas Millroth, art critic and author

Presenter: Joakim Norling, publisher Timglaset

Co-organisers: MABB – Malmö Artists’ Book Biennial and Studiefrämjandet i Malmö.
In Swedish. Free admission, limited number of seats. Language: Swedish.

Image: Sailing the Seven Seas, Krets. Foto: Jonatan Jacobson

Kindly supported by: Swedish Arts Council, Region Skåne, Studiefrämjandet i Malmö, Malmö Konsthall, Malmö University and KKV Grafik

Fotoboken i Sverige, Hasselblad Center, 24 februari – 6 maj 2018

Monday, February 19th, 2018

© Kalle Sanner/Hasselbladstiftelsen

© Kalle Sanner/Hasselbladstiftelsen

En av de starkaste tendenserna inom fotografin idag är det stora intresset för fotoböcker. Skälen till att många fotografer väljer att visa sina arbeten i bokform är flera. Den tekniska utvecklingen är en viktig aspekt, och med digitaliseringen har det blivit både enklare och billigare att producera böcker med hög bildkvalitet. Boken ger också fotografen stora möjligheter att själv bestämma hur bilderna presenteras och sammanställs. Genom att kombinera enskilda bilder eller serier av fotografier uppstår nya sammanhang. Från ett redaktionellt perspektiv är både bildernas storlek och pauserna viktiga komponenter och tyngdpunkten kan vara antingen visuell eller av mer berättande karaktär. I det senare fallet bidrar ofta texter till att utveckla och fördjupa innehållet, och det är inte ovanligt att fotografer och författare samverkar. Bokens materialitet har en stor betydelse, vilket är synligt i den omsorg som finns i valen av papper, omslag, format och alla andra delar som faller inom ramen för den grafiska formgivningen. Även detta är ett område där samarbeten är vanliga och resultatet är som regel beroende av både fotografens och formgivarens kunskaper och idéer.

Fotoböcker är dock inte något nytt fenomen. Boken och den fotografiska bilden har en gemensam historia som sträcker sig från fotografins etablering på 1840-talet till idag, men det är först under det tidiga 2000-talet som fotoboken har uppmärksammats på allvar, både i Sverige och internationellt. Den ökade uppmärksamheten på fotoboken har lett till en vidgad syn på fotografins historia, men har också skapat nya former för hur fotografin sprids och når en publik. Kring fotoboken har det uppstått en kultur med fotografer, förläggare, samlare, festivaler, mässor och digitala medier. Inom dessa nätverk och forum förmedlas erfarenheter och tankar; böcker recenseras, cirkuleras, köps, byts och säljs. Denna utveckling har gjort att boken inte enbart är ett komplement till utställningar på gallerier, konsthallar och museer, utan i allt högre grad fungerar som en egen visningsplats med unika förutsättningar. Till dessa egenskaper hör att boken är ett objekt med en helt annan varaktighet än utställningar, som är tids- och platsspecifika och upplöses när utställningsperioden är över. Boken däremot finns kvar och kan distribueras på dagens globala fotoscen.

Även om det har gjorts åtskilliga böcker och utställningar om fotobokens historia – sett ur såväl nationella som internationella perspektiv – är Publicerat den första utställningen och boken som belyser fotoboken i Sverige. Projektet spänner från de första exemplen med inklistrade fotografier från 1860-talet, via de olika strömningar som präglade fotoboken under 1900-talet, fram till dagens omfattande och rika utgivning. Utställningen innehåller 200 titlar och urvalet är gjort utifrån tre teman: Samhället, Jaget och Bilden. Begreppen speglar övergripande frågor som spelar en stor roll inom fotografin och avgränsningarna samlar böcker som behandlar och gestaltar de specifika ämnena och perspektiven. I kategorin Samhället handlar det om arbete, boende, fritid, utanförskap och innanförskap, och det offentliga rummet. Gestaltandet av olika identiteter, den subjektiva blicken, personliga erfarenheten och livsberättelsen utgör kärnan i Jaget. I Bilden står motivet mer i centrum än berättelsen och det finns en synbar fascination för tingens fenomenologi, men också för fotografins och bokens estetiska sidor. Även om kategorierna fångar upp och visar olika aspekter finns det överlappningar och viktiga beröringspunkter. Det gäller bland annat sambanden mellan det personliga och politiska, samt att upptagenheten av formen inte utesluter att bilderna också har en vidare betydelse och verkan.

Fotoboken är ett både visuellt och taktilt föremål. Istället för att visa böckerna i montrar är Publicerat en öppen utställning där besökaren fritt kan bläddra, titta i och läsa de utställda böckerna. Den handfull titlar som är för ömtåliga eller värdefulla för att ligga framme i utställningen finns tillgängliga i Hasselbladstiftelsens bibliotek, dit besökaren är välkommen. Dessutom lyfts den litterära sidan av fotoböckerna fram genom att valda texter har lästs in och kan lyssnas på i utställningen.

Syftet med Publicerat är att presentera fotobokens historia i Sverige och de många former som den publicerade fotografin kan ta, men den är samtidigt en presentation om hur den fotografiska bilden skildrar och formar människan och samhället. Utställningen är del av det pågående forskningsprojektet Photography in Print & Circulation, som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand. Projektet avslutas hösten 2018 med en omfattande publikation om fotoboken i Sverige.

Curator: Niclas Östlind, Akademin Valand i samarbete med Elsa Modin och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen.

Som del av utställningen ordnas en serie konstnärssamtal, boksläpp och intervjuer med ledande fotografer, formgivare, samlare och förlag. Programmet uppdateras löpande i våra digitala kanaler:

Facebook: Hasselblad Foundation
Instagram: @hasselbladfoundation
#publicerat
#published

Böcker i utställningen Publicerat – Fotoboken i Sverige

Jerker Andersson
Phone Diary
2015

Marie Andersson
Marie Andersson
2010

Jäger Arén
1416 Anholt
2004

Simon Berg
Apan är rädd
2009

Helena Blomqvist
Florentine
2016

Martin Bogren
Ocean
2008

Stina Brockman
The Sensation of Falling
2016

Emanuel Cederqvist
Det som blir kvar
2014

Hans Cogne
Requiem: fotografier 1984-88
1992

Dawid
Rost
1983

Dawid
Dagram
1989

Lennart Durehed
Vicinity & Ceilings
2015

Cecilia Edefalk
Photography 227 Months
2016

Agneta Ekman
Tall-Maja
2013

Joakim Eneroth
Swedish Red: Comfortably Secure
2013

Björn Engberg
Bear Field Mountains
2017

Eric Ericson
Palmyra
2008

August Eriksson
The Walk
2016

Bengt-Arne Falk
Polaroid SX-70
2014

Maja Forslund
Akt
2013

Carl Fries
I svenska marker: bilder ur vårt lands växt- och djurliv
1930

Catharina Gotby
Presence
2011

Claes Grundsten
Dag Hammarskjölds fjällvärld
2007

Denise Grünstein
59 buketter från min trädgård – och lite till
2007

Annika von Hausswolff
Grand Theory Hotel
2016

Linda Hofvander
I am Silver and Exact
2015

Martina Hoogland Ivanow
Satellite
Circular Wait
Second Nature
2015

Åke Hultman
Fotografiska teckningar
1992

Ewa-Mari Johansson
Image 2000-2008
2016

Gerry Johansson
Hattfabriken: Luckenwalde
2012

Gerry Johansson, Carl-Johan Malmberg, Gunnar Smoliansky
Trivia
1992

Gerry Johansson
Tyre Choice
2017

Patrik Karlström
The Journey to Success
2015

Anders Krisár
Chords No 1-17
2002

Hyun-Jin Kwak
The island: A Case Study of a Collector’s Mind
2011

Jenny Källman
The Rectangle’s Sharp Stare
2015

Klara Källström, Thobias Fäldt, Johannes Wahlström
The Last of the Lucky; You Can’t Always Get What You Want
2017

Mårten Lange
The Mechanism
2017

Inka & Niclas Lindergård
The Belt of Venus and the Shadow of the Earth
2016

Åke E:son Lindman
Experiment
2017

Tova Mozard
Ghost Light
2013

Anna Nordquist Andersson
Black Chamber
2018

Georg Oddner
Herbarium
2000

Lennart Olson
From One Side to the Other: Bridges
2000

Mikael Olsson
Södrakull Frösakull
2010

Bertil Quirin
Bohuslän i svartvitt: fotografier och berättelser från det gångna seklet
2001

Kalle Sanner
Album
2010

Helene Schmitz
Borderlands
2015

Osvald Sirén
Bilder från Grekland
1935

Ulf Sjöstedt
Nya bilder
1981

Gunnar Smoliansky
Träd
2017

Gunnar Smoliansky
Waldemarsudde
2004

Ewa Stackelberg
Fotogram: Fotografi utan kamera
2015

Karl-Johan Stigmark
Sprickor och andra sprickor
2010

Anna Strand
Nagoya Notebook
2014

Carl-Erik Ström
Fotografens makt
1979

Christer Strömholm
Poste restante
2016

Otmar Thormann
Fotografier – variationer
1984

Jan Töve
Faraway/Nearby
2017

Margot Wallard
Natten
2017

Frank Watson
Juli 1980
1987

Magnus Westerborn
The Radiation Mask Series
2017

Årets bilder 1934

Kategorin Jaget

Björn Abelin
Bläck: tatueringar, hud, minnen
2010

Lotta Antonsson
I Am a Woman
2016

Yngve Baum
Om mamma
2004/2005

Kenny Bengtsson
Jag kom ensam
2016

Casia Bromberg
Juicy Body
2017

Tina Carlsson
Ellerine Sağlik
2018

Trinidad Carrillo
No Date
2016

Aida Chehrehgosha
You’re the Ones to Blame
2014

Anna Clarén
Close to Home
2013

Sarah Cooper & Nina Gorfer
Interruptions
2016

Peter de Ru
Sven
2008

Karl Henrik Edlund
Bright Hours
2016

Bruno Ehrs
Memories of
2011

Joakim Eneroth
Utan slut: en koan
2003

Tina Enghoff
Från en tid: fotografier
1999

JH Engström
Haunts
2006

JH Engström
Sketch of Paris
2013

Maria Friberg
Maria Friberg
2005

Katinka Goldberg
Surfacing
2011

Catharina Gotby
Med kroppen som slagfält
2004

Catharina Gotby
Sång
2008

Monika Gottfridsson
Mor är rar
1994

Denise Grünstein
Malplacé
2005

Kajsa Gullberg
Unravelled
2014

Hans Hammarskiöld
Billa och jag: en sommarsaga
1959

Walter Hirsch
Bilder dagbok
1988

Helga Härenstam
Berättelser för en 87 år gammal dam
2012

Helga Härenstam
Sunshine & Shadow
2016

Nina Korhonen
Minne. Muisto. Memory
1997

Nina Korhonen
Rewind the Photographs
2009

Halil Koyutürk
I am Playing Ping Pong Now
2014

Pelle Kronestedt
Täby – eller Jag började skriva en bok som hette Mordet på Palme
2015

Hyun-Jin Kwak
”A Script for Verification”: Girls in Uniform
2006

Tuija Lindström
A Dream If Ever There Was One
In The Beginning There Was Everything
2012

Jenny Källman
Surveillance
2012

David Magnusson
Purity
2014

Maria Miesenberger
Sverige
2011

Anneè Olofsson
Inside
2002

Susanne Otterberg
Ingen reklam längre, tack!
2013

Julia Peirone
More than Violet
2012

Anders Petersen & JH Engström
From Back Home
2009

Helena Påls
För att
2006

Ulf Sjöstedt
Cogito ergo sum
2005

Marie Sjøvold
Dust Catches Light
2011

Sanna Sjöswärd
Rötter
2006

Jefferik Stocklassa
Dagar med Dai
1987

Christer Strömholm
Les amies de Place Blanche
2012

Christer Strömholm
Till minnet av mig själv
2010

Linda Maria Thompson
In Place of Memory
2016

Agnes Thor
As the River Runs
2015

Ellinor Westin
Come and Seek with me Elsewhere: the Work of Ellinor Westin
2015

Johan Willner
Boy Stories
2012

Johan Willner
Wind Upon the Face of Waters
2016

Thomas Wågström
Nackar
2014

Thomas Wågström
På insidan av allvaret: ett tillstånd
1994

Pernilla Zetterman
Behave
2009

Pernilla Zetterman
Turn Down Center Line
2017

Kategorin Samhället

Göran Assbring
I Eritrea
1986

Kalle Assbring
Fadern, sonen och Göran
2016

Jens Assur
If you love global warming: honk!
Hunger
Livnära
Det gröna infernot
Suécia
2010

Yngve Baum
Skeppsvarv [Eriksbergs mekaniska verkstad]
1974

Yngve Baum
Ujamaa: människor i Tanzania
1970

Micke Berg
Stockholm blues: fotografier
1994

Elin Berge
Drottninglandet
2009

Astrid Bergman Sucksdorff
Chendru får en tiger: en berättelse om en pojke i den indiska djungeln
1959

Kerstin Bernhard
Brödminnen
1987

Johan Bävman
Albino: i skuggan av solen
2009

Emanuel Cederqvist
Observatören
2016

Dawid & Håkan Lind
Verkligen? Uppgifter om vårat svenska samhälle
1978

Carl Johan De Geer
Pengar eller livet
Nr 2/84
1984

Lotten von Düben
Lotten von Düben: i Lappland
1991

Ann Christine Eek
Arbeta – inte slita ut sig! En bok om dubbelarbete idag och förr i tiden
1974

Ekodok -90
I människans hand: fotografier kring det ekologiska landskapet
1994

Tina Enghoff
Migrant Documents
2013

Monica Englund
En födelse
1982

JH Engström
Härbärge
Shelter
1997

Carl Johan Erikson
Tank 1-46
2015

Bengt-Arne Falk
Café-liv
1979

Andreas Feininger
Stockholm
1936

Sven Gillsäter
Pias resa i Heliga Landet
1960

Cecilia Grönberg
Omkopplingar: avskrifter, listor, dokument, arkiv (med särskilt avseende på Midsommarkransen – Telefonplan)
2006

KW Gullers
Göteborg – hamnstaden
1947

KW Gullers
Stockholm bakom fasaden
1949

KW Gullers
Sverige, ditt nya land
Ruotsi sinun uusi maasi
1970

Kerstin Hamilton
The Hambantota Connection: Constructing Landscapes, Contesting Modernity
2014

Paul Hansen
Människa, människa
2006

Anders Hansson
Flykt
2014

Lina Haskel
Folkets hus
2013

Rune Hassner
Parispromenad
1950

Joanna Helander
Kobieta: en bok om kvinnor i Polen
1978

Jean Hermansson
Dom svarta: en bok om gjuteriarbetare i Sverige
1970

Jean Hermansson
Nere på verkstadsgolvet: en bok om metallarbetare
1971

Pieter ten Hoopen
Hungry Horse
2015

Olof Jarlbro
Refuge
2015

Jens S Jensen
Dom kallar oss bilbyggare: en berättelse om arbete och arbetare vid Volvo Torslandaverken i Göteborg
1978

Lars Johansson
Skrivet i vatten
1986

Tore Johnson
Okänt Paris
1954

Sune Jonsson
Byn med det blå huset
1989

Sune Jonsson
Minnesbok över den svenske bonden
1971

Sune Jonsson
Prag augusti 1968: en bildrapport
1968

Petter Karlsson
En dag i Sverige: 3000 fotografer – 24 timmar
2003

Stig T Karlsson
Har Indien en chans?
1969

Stig T Karlsson
Sverigeresan: ett sommaralbum från 1980-talet
1988

Annica Karlsson Rixon
At the Time of the Third Reading/ Во время третего чтения
2016

Gun Kessle
Albansk utmaning
1970

Kent Klich
Gaza Works
2017

Kent Klich
El Niño: en berättelse om gatubarn i Mexico City
1999

Mattias Klum
Vår tid på jorden: välfärd inom planetens hållbara gränser
2012

Anders Kristensson
Spår av en befolkning
2005

Klara Källström & Thobias Fäldt
Europe, Greece, Athens, Acropolis
2012

Mari Lagerquist
Native Plants, Invasive Plants
2015

Björn Larsson
Brandplats 3
2013

Jens Olof Lasthein
Moments in between: Pictures From Former Yugoslavia
2000

Ulla Lemberg
Se kvinnan! Bilder 1971-1982
1983

Ivar Lo-Johansson, Anna Riwkin-Brick, Tore Johnson, Sven Järlås, Gunnar Lundh
Den sociala fotobildboken
1977

Håkan Ludwigson
Balls and Bulldust: Photographs
2015

Johan Lundberg
Another Day of Life in Romanipen
2005

Tyrone Martinsson
Arctic Views: Passages in Time
2015

Hannah Modigh
Hillbilly Heroin, Honey
2010

Hannah Modigh
Hurricane Season
2016

Björn Myrman
Bilder från Colombia
1978

Lennart Nilsson
Ett barn blir till
1965

Lennart Nilsson
Ett barn blir till
2009

Per L-B Nilsson
CADU – Etiopisk utmaning: en sammanfattning av verksamheten under första avtalsperioden 1967-70
1971

Per L-B Nilsson
Chicago, Ireland
2017

Maud Nycander
Asfaltnätter: en berättelse om Ann
1987

Ralph Nykvist
I Sverige
1976

Elisabeth Ohlson Wallin
Ecce homo: Photographs 1996-1998
1998

Peo Olsson
Umbra Hominis
2014

Misha Pedan
M
2015

Hasse Persson
Amerikabilder
1974

Anders Petersen
Café Lehmitz
2004

Anders Petersen
Fängelse
1984

Lennart af Petersens
Klara: en stadsdel i förvandling
1957

Håkan Pieniowski
Rzeszów: bland polska bönder
1983

Anna Riwkin-Brick
Miriam bor i en kibbutz
1969

Anna Riwkin-Brick
Palestina
1948

Carl Gustaf Rosenberg
Svenskar i dagens gärning
1939

Johannes Samuelsson
Att skriva ett modernt äventyr
2010

Per Skoglund
Stockholms satelliter: rekordåren 1960-1979
2000

Ewa Stackelberg
Timmar med jordemor
1991

Johan Sundgren
I lampans sken
By Lamplight
2012

Christer Themptander
Amerikana: i odjurets buk
1976

Ola Terje
Emmaboda i våra hjärtan: porträtt av ett samhälle
1973

Lars Tunbjörk
I Love Borås!
2006

Lars Tunbjörk
Office
2002

Odd Uhrbom
Gruva
1969

Ahmet Unver
Far away/Långt borta/Gurbet
2012

John S. Webb
Spår
1988

Sven Westerlund
Bunker
Retro
Vertex
2011

Hendrik Zeitler
A Place of One’s Own
2011

Böcker bakom glas

Esaias Baitel
Zonen
1982

Yngve Baum
Kiki, en liten man
1967

Trinidad Carrillo
Naini and the Sea of Wolves
2008

Anna Clarén
Holding
2006

Carl Johan De Geer
Med kameran som tröst
1980

Carl Johan De Geer
Pengar eller livet
1970

Agneta Ekman
Tall-Maja
1967

JH Engström
Trying to dance
2003

Jens S Jensen
Hammarkullen
1974

Sune Jonsson
Byn med det blå huset
1959

Nina Korhonen
Anna, American Mummu
2004

Mårten Lange
Machina
2007

Tuija Lindström
Tuija Lindström
1989

Ingrid Orfali
Wemen
1989

Anders Petersen
Café Lehmitz
1978

Anna Riwkin-Brick
Elle Kari
1954

Christer Strömholm
Poste restante
1967

Christer Strömholm
Till minnet av mig själv
1965

Lars Tunbjörk
Landet utom sig: bilder från Sverige
1993

Henry Buergel Goodwin
Konstnärsporträtt
1917

Johannes Jaeger
Molins fontän i fotografi
1866

Eva Klasson
Le troisième angle
1976

August Wilhelm Malm
Monographie illustrée du baleinoptère trouvée le 29 Octobre 1865 sur la côte occidentale de Suède: Avec 18 planches contenant 29 photographies, 2 planches lithographiées et 3 gravures en bois dans le texte; toutes faites aussitôt après la mort du baleinoptère
1867

Herman Lundborg
Svenska folktyper: bildgalleri, ordnat efter rasbiologiska principer och försett med en orienterande översikt
1919

Anna Riwkin-Brick
Svensk danskonst på scen och i skola: koreografiskt planschverk
1932

Torsten Ridell, “MADI. The Other Geometry”, Museum of Contemporary Art, Kanazawa. 31.1–11.2.2018

Friday, January 19th, 2018

MADI. The Other Geometry
Curated by Cristina Costanzo
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
January 31 – February 11, 2018

The exhibition “MADI. The Other Geometry”, curated by the art historian, critic and curator Cristina Costanzo, will open on Thursday 31st January, 11:00 a.m. at the 21st Century Museum of Contemporary Art of Kanazawa.
Made possible with the support of K.K. ALP – (Kanazawa) and K.K. YAMADA – (Kobe), the exhibition is organized and promoted by NPO Tsunagu Japan & Italy and the Italian Institute of Culture of Osaka and is coordinated by Alessandra Korfias – Arti Services.

“MADI. The Other Geometry” honors the International MADI movement with a particularly significant selection of artworks, combining twenty-three artists of different nationalities: Dominique Binet, Jean Branchet, Jean Charasse, Franco Cortese, Reale Franco Frangi, Joël Froment, Aldo Fulchignoni, Sakae Hasegawa, Jahildo Marinho, Yumiko Kimura, Alberto Lombardi, Gino Luggi, Enea Mancino, Vincenzo Mascia, Renato Milo, Mitsouko Mori, Gianfranco Nicolato, Antonio Perrottelli, Marta Pilone, Torsten Ridell, János Szász Saxon, Philippe Vacher, Piergiorgio Zangara.
The exhibition is organized with the Scholarly Advisory Committee composed of Laura Bica, Cristina Costanzo, Patricia Avena Navarro and Paola Silvia Ubiali and the patronage of Consolato Generale d’Italia – Osaka, Hokkoku shinbun, Dipartimento Culture e Società of Università degli Studi di Palermo and Galleria Marelia of Bergamo.
MADI is an artistic phenomenon of international breadth whose originality is grounded in its will to destructure reality to then reconstruct it through the oppositional distancing from its imitation. The materiality of the artistic work, united by its aniconism and anti-imitation, allows us to place the movement within non-figurative art, particularly geometric abstraction.
“The title of the exhibition itself, MADI: The Other Geometry – as Cristina Costanzo writes – underlines the insertion of the movement in the millenary connection between art and geometry and emphasizes the innovative capability of the selected works”.
MADI was founded by Carmelo Arden Quin, a major figure of the Latin American avant-garde, in Buenos Aires in 1946 and it is based on the principles of no-expression, no representation, no simbolysm. According to Madi, acronym of MAterialism DIalectic that refers also to non-sense and casualness, “artwork is, does not represent; artwork is, does not express; artwork is, does not mean”. Madi answers to the crisis of traditional painting caused by the historical Avant-gardes and to the limits of Concretism with innovative artistic forms and with the dynamic representation of geometric figures in the space. The harmony between chromatic refinement and formal balance shows itself in innovative artworks made of overlappings, joints, extroversions and articulations of form, colour and space. Thus, MADI really boasts a history of more than seventy years that has opened a dialog between Buenos Aires and Paris, which (after the 1980s), included even more cities and countries.
According to Stefano Fossati, director of Italian Institute of Culture of Osaka, “This exhibition project, with its strong educational goals, holds many surprises for the visitors to the Museum of Kanazawa, giving them the opportunity to discover an artistic phenomenon of a wide significance. Already well known in Europe and Latin America, this movement merits attention in Japan due to the opportunities it offers for the confluence of diverse cultures”.
At the exhibition, the catalog “Madi. The other Geometry” (bilingual edition, English and Japanese), edited by Cristina Costanzo and published by Contesti, will be presented. The catalog is accompanied by a rich iconographic apparatus and includes contributions by Cristina Costanzo, Patricia Avena Navarro and Paola Silvia Ubiali and resources by Eugenia Presti.

Torsten Ridell is a member of Mediaverkstaden Skåne.

Ola Åstrand, “Male Hysteria!” Ystads konstmuseum, 2 dec – 28 januari 2018

Tuesday, January 16th, 2018


”[Ola Åstrand] sätter tummarna på smärtpunkterna och trycker till”
Tor Billgren i Sydsvenskan, 9/12 2017

”Male Hysteria! är en utställning om manlighet. Om en manlighet som föraktar sin egen svaghet och som krampar i sin tillkämpade hårdhet på grund av rädsla för sin möjliga mjukhet. De olika manifestationerna av manlighet skulle onekligen kunna kallas hysteriska. Även om män, som bekant, saknar livmoder. När jag ställer ut på Ystads konstmuseum återbesöker jag mitt tidigare konstnärsskap som till stor del handlat om min egen relation till en manlighet. Utställningen är ett självporträtt av en del av mig som jag hoppas jag har lite distans till idag.”

Ola Åstrand, 2017

Ola Åstrand har varit verksam konstnär sedan 80-talet. Uttrycksätten är många, han tecknar, gör collage och blandar gärna tekniker. Han tar inspiration ifrån vad samtiden har att erbjuda och utgår ofta utifrån media, populärkultur och undergroundföreteelser. Åstrand har deltagit i ett flertal grupputställningar och haft separatutställningar genom åren, år 2011 gav han ut boken Tryck om sitt konstnärskappå Kning Disk. Åstrand har även utmärkt sig med att kuratera grupputställningar. Han stod till exempel bakom den uppmärksammande utställningen om livskriser, Varning för känsliga människor, som visades på Ystads konstmuseum 2015. Tidigare i år kuraterade han tillsammans med Clemens Altgård utställningen Malmö brinner! på Moderna Museet Malmö.

Ola Åstrand är född 1959 i Helsingborg, och utbildad på Valands konsthögskola i Göteborg där han bott och verkat i många år. Sedan några år tillbaka bor och arbetar Åstrand på Österlen.

Ola Åstrands blog

Carin Pleninger och Gunnar Blomgren, Karlskrona Marinmuseum

Thursday, January 11th, 2018


På St Valentinsdagen väcks galjonsfigurerna till liv med bultande lysande hjärtan, vågbrus och sjungandes en vacker körsång.

14 februari på St Valentindagen
Ljus och ljud-sekvenserna är korta! Så var på plats vid start ögonblicket.
17.00
17.30
18.00
18.30

St Valentin handlar 2018 om kärleksnedslag som sprids av de en gång så krigiska galjonsfigurerna,som har kommit till insikt och på bättre tankar.

På 1700-talet rustades den svenska flottan till krig. Galjonsfigurerna som idag står fredligt och vackert på Marinmuseum i Karlskrona fick bevittna sjöslag från fören på de gustavianska krigsskeppen.

Nu vill de istället sprida kärleksbudskap, hopp om fred, slut på terror på självaste St Valentinsdagen den 14 februari 2018. Galjonsbilderna kommer att väckas till liv med bultande lysande hjärtan, vågbrus och sjunga en vacker körsång om sjöslagets fasor och hopp om kärlek och aldrig mera krig i världen.

Samtidigt som galjonsfigurerna sjunger, tänds hjärtan på många statyer runt om i Världsarvet Karlskrona. The Hearts of Karlskrona sprider kärlek och hopp vidare ut i världen tack vare deras sång!

Medverkande: Carin Pleininger och Gunnar Blomgren. Carin Pleininger är en svensk ljuskonstnär och innovatör. “Mina installationer är minimalistiska, fast i stort format… Jag menar att de oftast är i parker, vatten, tunnlar, torn, på torg-ja på stor yta, höjd eller djup, men inte som gigantiska ljuschocker, utan mer modesta. Fast de märks väldigt tydligt. Och otippat liksom… Överraskningar och underfundigheter som väcker förundran av slaget “hur gick detta till?” eller “finns det på riktigt?”

Helt säkert kan man inte veta.”

Karlskrona Marinmuseum

Carin Pleninger är medlem i Mediaverkstaden Skåne. Förlagorna till detta projekt är 3D-skannade med hjälp av Mediaverkstadens 3D-studioutrustning.

Möte med landskap, SLU i Alnarp, LARK 1:or, på Arlövs bibliotek 13 januari –11 februari 2018

Wednesday, January 10th, 2018


Möte med landskap
LARK 1:or möter landskap i en unik utställning på Arlövs bibliotek.

Vad påverkar upplevelsen av en plats? Hur kan vi förstå ett landskap?
Med utgångspunkt i ämnena formlära, landskapshistoria och växtkännedom har studenterna med hjälp av kreativa verktyg såsom skissande, modellbyggande och foto närmat sig olika platser. Landskapets identitet har dechiffrerats i kombination med kunskap om olika epokers ideal samt vegetationens förutsättningar på de olika platserna. Under terminen har bl.a. bostadsområdena Elisetorp och Svenshög i Arlöv, Lomma och Pildammsparken i Malmö varit i fokus för analys. I utställningen presenteras ett urval av höstens arbeten, både färdiga representationer och material från arbetsprocessen. Ta chansen och gå på utställningens förhandsvisning fredag 12 januari, exklusiv för Alnarps studenter och personal. Välkomna till ett möte med landskapsarkitektur!

När:
Förhandsvisning fredag den 12 januari klockan 15.30-17.00
Vernissage lördag den 13 januari klockan 12.00-15.00
Utställningsperiod 13 januari – 11 februari 2018

Var:
Arlövs bibliotek, Lommavägen 2, Arlöv

Öppettider:
Måndag 10.00-19.00
Tisdag 09.00-18.00
Onsdag 10.00-19.00
Torsdag 09.00-18.00
Fredag 10.00-17.00
Lördag 11.00-15.00
Söndag 12.00-15.00


Följ oss på:
Facebook: https://www.facebook.com/events/722673587941921?%3Fti=ia
Instagram: @slu.student
#mötemedlandskap

Annika Svenbro, “Sorgesång/Besvärjelse”, Galleri Rostrum 13 jan–4 feb 2018

Monday, January 8th, 2018


Vernissage lördagen 13/1 12–16

Presentation av utställningen under vernissagen kl 14.

Galleri Rostrum är stolta över att presentera Annika Svenbro, senast aktuell med filmen India Song Revisited, en hyllning till Marguerite Duras film India Song under en Art After Work på Galleri Rostrum, 2016.

Nu återkommer hon med en rumslig installation, Sorgesång/Besvärjelse; en undersökning av en tragisk händelse i det förflutna, som har en koppling till henne själv.

Installationen åtföljs av en serie teckningar, Förtvivlan & Hopp, tillkomna under arbetsprocessen.

”I arbetet med de här objekten och i sammanfogandet av dem till en helhet, vill jag ge en särskild människa min uppmärksamhet, försöka hålla fast hennes korta kvinnoliv. Hon som förblev okänd för mig.” (Annika Svenbro)

Annika Svenbro är verksam som konstnär sedan tidigt 1980-tal, bosatt i Malmö och Rönås. Hon har arbetat i medier som grafik, skulptur, måleri och film.

För mer information: info@rostrum.nu
Utställningskommissarier: Sebastian Franzén och Christel Lundberg

Galleri Rostrum drivs med stöd av Kulturrådet och Malmö Stad.

Galleri Rostrum är organisationsmedlem i Mediaverkstaden Skåne. Annika Svenbro är medlem i Mediaverkstaden Skåne.

« Older Entries

  • KULTURREFUGEN

    Kulturrefugen erbjuder kulturarbetare tjänster som kan komma väl till pass. Vi hjälper till med administration, som att fakturera och betala ut arvoden och ersättningar. I assistentpoolen förmedlar vi kontakt med erfarna assistenter som kan hjälpa till med allt det praktiska i samband utställningar och konstnärligt arbete. Vi kan också bistå med projekthandledning – att driva ett kulturprojekt, stort eller litet, är inte lätt om man aldrig gjort det förut. Hos oss får du precis den hjälp du behöver! Kulturrefugen
  • MULTIPEL.NU

    Mediaverkstaden i Skåne driver ett webbgalleri för multiplar. multipel.nu är sidan om en butik för genren konstmultiplar också ett samtida konstarkiv och diskussionsforum för genren. Just nu visas "multiplar, i showmontrar på Ystad konstmuseum, Radisson Blu Hotel, Malmö, Konstfrämjandet Skåne samt deltar i Konstfrämjandet Skånes "Konst i Vardagen". Multipel.nu
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page