Stadgar

Stadgar för Mediaverkstaden Skåne
1. Firma: Föreningens namn är Mediaverkstaden Skåne ekonomisk förening.
2. Ändamål: Föreningens ändamål är att genom inköp och förvaltning av utrustning samt genom utbildning för bildproduktion främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall ge fotografer, illustratörer, konstnärer, författare, kulturjournalister, tidskriftsutgivare, bokförlag, teaterföreningar, kulturevenemangsarrangörer, filmare, animatörer och andra kulturproducenter tillgång till kunskap och utrustning för att på egen hand framställa material för publicering eller annan publik förevisning eller presentation i anslutning till deras verksamhet.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Genom föreningen och dess verksamhet ska medlemmarna få större kontroll över slutresultatet och sänka produktionskostnader för egna bildprojekt.
3. Styrelsens säte: Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
4. Medlemskap: Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemskapet fastställs av styrelsen. Såväl juridiska som fysiska personer, vilka förklarat sig villiga att aktivt verka för föreningens syften och verksamhet, kan erhålla medlemskap i föreningen.
5. Medlems åliggande: Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat – dock höst motsvarande två hela arbetsdagar per verksamhetsår – delta i underhåll av föreningens lokaler samt delta vid planering av verksamheten och vid inköp av utrustning.
Om föreningsstämman inte beslutat annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet skall fullgöras.
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämma fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
6. Insatsskyldighet: Varje medlem ska erlägga en grundinsats på femhundra kronor. Insatsen betalas vid erhållande av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.
7. Medlemsavgift: Medlem skall årligen till föreningen erlägga en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.
8. Användaravgifter: För utnyttjande av föreningens utrustning och tjänster samt för använt förbrukningsmaterial skall medlemmarna erlägga särskilda avgifter. Föreningsstämman beslutar om avgifternas storlek.
9. Rösträtt: Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud.
10. Utträde: Anmälan om utträde görs skriftligen till styrelsen. Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar äger avgång ur föreningen rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter en månad efter det att medlem sagt upp sig för utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.
Medlem som anmält utträde ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Medlem äger rätt att vid utträde få tillbaka sin grundinsats i enlighet med § 6 i stadgarna.
11. Uteslutning: Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlems kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen. Under tiden fram till föreningsstämma kvarstår överklagande som medlem.
12. Styrelsen: Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter och minst en och högst två suppleanter. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöter är närvarande. Styrelsemedlem skall vara medlem av föreningen. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsens mandattid är två år.
13. Revisorer: Ordinarie föreningsstämma ska utse en revisor samt en revisorssuppleant fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits påföljande år.
14. Firmateckning: Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.
15. Räkenskapsår: Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
16. Årsredovisning: Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.
17. Föreningsstämma: Ordinarie föreningsstämma hålles före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av stämmofunktionärer.
2. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande av årsredovisningen.
5. Revisorns berättelse.
6. Fastställande av resultat‑ och balansräkning.
7. Beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
8. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
9. Medlemsavgift
10. Användaravgifter.
11. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisor och vice revisor.
14. Val av valberedare.
15. Styrelsepropositioner
16. Medlemsmotioner
17. Övriga frågor
18. Kallelse till föreningsstämma m.m.: Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
Då kallelse skickats skall revisorerna omedelbart underrättas om detta per brev.
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan stämma och distribueras till medlemmarna senast två veckor innan stämma.
Andra meddelanden till medlemmarna skickas antingen per post eller via e-post.
19. Extra föreningsstämma: Extra föreningsstämma ska utlysas om styrelsen finner det lämpligt eller om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna begär extra stämma för att behandla en viss angiven fråga. Kallelse till extra stämma utfärdas skriftligen av styrelsen.
20. Vinstfördelning: Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.
21. Stadgeändring: Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut av två på varandra följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Extrastämma får hållas tidigast sex månader efter årsstämma.
22. Upplösning av föreningen: Beslut om upplösning kan endast ske efter två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Sedan verksamheten lagligen avvecklats och grundinsatsen återbetalats, tillfaller behållna tillgångarna medlemmarna.

  • KULTURREFUGEN

    Kulturrefugen erbjuder kulturarbetare tjänster som kan komma väl till pass. Vi hjälper till med administration, som att fakturera och betala ut arvoden och ersättningar. I assistentpoolen förmedlar vi kontakt med erfarna assistenter som kan hjälpa till med allt det praktiska i samband utställningar och konstnärligt arbete. Vi kan också bistå med projekthandledning – att driva ett kulturprojekt, stort eller litet, är inte lätt om man aldrig gjort det förut. Hos oss får du precis den hjälp du behöver! Kulturrefugen
  • TIDSKRIFTSBUTIKEN.SE

    Mediaverkstaden driver tidskriftsbutiken.se en webbutik för kulturtidskrifter med en unik backlist av äldre tidskrifter som kan beställas genom webbutiken. Vi erbjuder också direktförsäljning via den fysiska Tidskriftsbutiken som finns inhyst hos Kulturcentralen, Södra Förstadsgatan 18, Malmö. Tidskriftsbutiken har nu en ny webbutik. Välkomna in och besök sidan! Tidskriftsbutiken Nu finns också Tidskriftsbutiken på Bokbörsen! Tidskriftsbutiken på Bokbörsen
  • Top of page